Home Aktualitet Studimet në Itali, dokumentacioni që i duhet të rinjve shqiptarë

Studimet në Itali, dokumentacioni që i duhet të rinjve shqiptarë

Të gjithë ata që dëshirojnë të vazhdojnë studimet në një nga programet e studimit në ciklin e parë apo të dytë në universitetet italiane, kanë afat deri në 24 korrik të këtij viti për të paraqitur kërkesën për pararegjistrim.

Në kërkesë duhet të shënohet qartësisht vetëm një degë universitare e më tej prezanton të gjithë dokumentacionin që duhet dorëzuar pranë ambasadës italiane të Tiranës apo Konsullatës Italiane në Vlorë. Ndërkohë dokumentet e shkollës së mesme duhet të vulosen pranë Drejtorisë Arsimore Rajonale dhe pranë Ministrisë së Arsimit e më pas të apostilohen pranë Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe të përkthehen në gjuhën italiane nga njëri prej përkthyesve. E pyetur nga ‘Gazeta Shqiptare’, drejtuesja e INAS Albania, Beskida Aliaj bën me dije për të interesuarit se mbrojtja e certifikuar e gjuhës italiane është e domosdoshme, e më tej tregon se studentët kanë mundësi të aplikojnë për një shumëllojshmëri degës në një nga universitetet italiane. Fazën e parë, studentët paraqesin dokumentacionin e kërkuar e më tej ky informacion merret në shqyrtim deri në kthimin e një përgjigjeje përfundimtare mbi aprovimin ose jo të kërkesës.

Faza e parë

Faza e parë që do i nënshtrohen të interesuarit është paraqitja e kërkesës për para-regjistrimin. Brenda datës 24 korrik 2018 studentët që dëshirojnë të fillojnë procedurën e pararegjistrimit, duhet të shkarkojnë dhe të plotësojnë dokumentin Excel, pastaj ta ruajnë me emrin: Preiscrizione Cognome Nome (mbiemri, emri i studentit) dhe ta dërgojnë të bashkëlidhur në emailin: scuole. tirana@esteri.it, me objekt: Preiscrizione 2018 Cognome Nome (mbiemri, emri i studentit). Më tej studentët duhet të caktojnë në kohë një takim pranë ambasadës italiane përmes faqes në internetit: https://prenotaonline.esteri.it.

Në kërkesë duhet të shënohet qartësisht vetëm një degë universitare, ndërkaq, studentët që nuk zotërojnë më dëftesën origjinale do të dorëzojnë një vërtetim me rezultatet e të gjithë viteve bashkë me ato të Maturës Shtetërore dhe fotokopje të thjeshtë të të gjitha faqeve para-mbrapa. “Theksoj dhe faktin se të gjithë studentët e mitur duhet të jenë të shoqëruar nga të dy prindërit (ose nga njëri prej prindërve i pajisur me autorizimin e prindit tjetër) në momentin e paraqitjes së kërkesës së pararegjistrimit bashkë me një certifikatë familjare (modeli shumëgjuhësh) të apostiluar”,-bën me dije Aliaj.

Programet e studimit

Studentët e interesuar kanë mundësi të aplikojnë për një shumëllojshmëri degësh në një prej universiteteve italiane dhe mund t’i shohin këto programe te linku përkatës. Studentët që dëshirojnë të regjistrohen “NË DEGËT ME NUMËR TË MBYLLUR” (janë programet që duhet ti nënshtrohen një provimi pranimi me detyrim) duhet të regjistrohen për të dhënë provimin e pranimit edhe në faqen ëëë.univeritaly.it. Kjo vlen për degët Mjekësi e Kirurgji, Mjekësi dhe Kirurgji në anglisht për universitetet që e parashikojnë, Dentist dhe Proteza Dentare, Veterinari, Arkitekturë, Profesione Shëndetësore si dhe Shkencat e Edukimit Fillor. Kurset e ciklit të zakonisht zgjasin tre vjet, ndërsa kurset e masterit kategorizohen në diplomë Master prej dy vjetësh pas Bachelorit; si dhe diplomë Masteri me një cikël të vetëm me kohëzgjatje pesëvjeçare ose gjashtëvjeçare si dega Mjekësi e Kirurgji, Stomatologji, Mjekësi veterinare, Arkitekturë me një cikël apo Juridik.

Dokumentacioni

Dokumentet duhet të paraqiten në zarf të tejdukshëm ku studentët duhet të kenë përfshirë pasaportën dhe një fotokopje të saj me vlefshmëri të paktën 90 ditë nga vlefshmëria e vizës; certifikatën e lindjes (modeli shumëgjuhësh) e apostiluar; si dhe një formular regjistrimi (Mod.A), në tre kopje tërësisht i plotësuar, por i pa firmosur. Gjithashtu, studentët duhet të paraqesin edhe një formular të autentifikimit të fotografisë, në tre kopje tërësisht i plotësuar, por i pa firmosur; si dhe 4 fotografi me ngjyra për dokument. “Të interesuarit normalisht që duhet të dorëzojnë edhe diplomën e Maturës Shtetërore dhe certifikatën e Maturës Shtetërore, në origjinal (ose fotokopje e noterizuar) bashkë me fotokopje të thjeshtë të të gjitha faqeve para mbrapa. Nxënësit e regjistruar në vitin e fundit të shkollës së mesme, që do të marrin dëftesën në verën e 2018-ës, do të paraqesin një fotokopje të thjeshtë të “Formularit A1” me të cilin janë regjistruar online për provimet e maturës 2018″,-bën me dije Aliaj. Pas marrjes së provimeve këta studentë duhet të dorëzojnë në ambasadë Diplomën e Maturës dhe certifikatën e Maturës Shtetërore, në origjinal (ose fotokopje të noterizuar) bashkë me fotokopje të thjeshtë të të gjitha faqeve para mbrapa. Ndërsa, studentët që janë regjistruar këtë vit për të dhënë provimet me zgjedhje të Maturës Shtetërore duhet të dorëzojnë fotokopje të thjeshtë të “Formularit A1Z”. Pas marrjes së provimeve, këta studentë duhet të dorëzojnë në ambasadë Diplomën e Maturës ose Vërtetim dhe Certifikatën e Maturës Shtetërore, në origjinal (ose fotokopje të noterizuar) bashkë me fotokopje të thjeshtë të të gjitha faqeve para-mbrapa.

Dokumentacioni për bursa në Itali

Certifikatë personale

Certifikatë familjare: certifikatat vulosen në prefekturë; vulë apostolike në Ministrinë e Jashtme; dhe të përkthyera.

kartela e vaksinimit: vulat në origjinal; firma tek ASHT; tek Instituti i Shëndetit Publik (Tek liceu); Ministria e Shëndetësisë; vule apostolike në Ministrinë e Jashtme; dhe të përkthyera

Raporti mjeko ligjor “I aftë për studime jashtë shtetit”: Vula e 3 specialisteve, vula e kontrollit te shëndetit publik; vula e Ministrisë së Shëndetësisë; vule apostolike ne Ministrinë e Jashtme, dhe të përkthyera

Vërtetim të ardhurash: (Për personat e familjes që janë të punësuar ku të shkruhet paga mujore aktuale dhe të ardhurat vjetore të vitit të kaluar në lekë dhe në euro). Nëse është ent shtetëror, vula në ministrinë përkatëse, pastaj vula apostolike ne Ministrinë e Jashtme. Nëse është ent privat, para se të dërgohet në Ministrinë e jashtme duhet të verifikohet firma pranë noterit.

Vërtetim nga shkolla ose universiteti: (Nëse ndonjë nga pjesëtarët e familjes është në shkollë ose në universitet)

Vërtetim të ardhurash nga pensioni (Nëse ndonjëri nga pjesëtarët e familjes merr pension): Vula në Drejtorinë e Përgjithshme të Sigurimeve, vule apostolike ne Ministrinë e Jashtme, dhe të përkthyera

Vërtetim të ardhurash të ndihmës ekonomike (Nëse ndonjëri nga pjesëtarët e familjes merr ndihmë ekonomike).

Vërtetim si punë kërkues (Nëse ndonjëri nga pjesëtarët është i pa punë dhe nuk është në pension): Merret tek zyra e punës, vulë në Ministrinë e Punës dhe vule apostolike ne Ministrinë e Jashtme, dhe të përkthyera

Vërtetim hipoteke “Negativ” për student (që nuk posedon pronësi): Vuloset në sportelin e ambasadave në Hipotekë, vulë në Zyrën Qendrore të Regjistrimit të pasurive, vule apostolike ne Ministrinë e Jashtme; dhe të përkthyera

Vërtetim hipoteke në emër të prindërve që posedojnë një shtëpi banimi: Vuloset në sportelin e ambasadave në Hipotekë, vulë në Zyrën Qendrore të Regjistrimit të pasurive, vule apostolike ne Ministrinë e Jashtme; dhe të përkthyera

Vërtetim i tatim taksave që ka ose jo një biznes për prindërit: Merret në Drejtorinë Rajonale të Tatimeve, vulë në Drejtorinë e Përgjithshme të tatimeve, vule apostolike ne Ministrinë e Jashtme, dhe të përkthyera /Gsh