Home Ekonomia Rriten tarifat e shërbimit në portin e Durrësit, hyn në fuqi udhëzimi

Rriten tarifat e shërbimit në portin e Durrësit, hyn në fuqi udhëzimi

Tarifat e shërbimit portual në portin e Durrësit janë rritur lehtë krahasuar me tarifat e vitit 2021 që janë ende në zbatim. Në fletoren Zyrtare është botuar udhëzimi i përbashkët i ministres së Infrastrukturës dhe Energjetikës dhe ministres së Financave dhe ekonomisë “Për përcaktimin e tarifave të shërbimeve portuale në Autoritetin Portual Durrës për vitin 2023”.

Krahasuar me “Librin e Tarifave 2021” të APD-së që janë aktualisht në fuqi tarifat e përcaktuara në udhëzim pësojnë rritje.

Konkretisht disa prej tarifave si: tarifat e portit dhe kanalit për Anije për tragete deri në 13,000 Gt (T 1) rritet rreth 5%, tarifat e kalatës/vendakostimit për anijet me kontejnerë rritet 2,6%, për anije transporti mallrash rifuxho dhe gjeneralë rritet 2,5 %. Në të njëjtin nivel rritet edhe tarifa për përpunimin e automjeteve deri në 3,5 ton.

Shtim të tarifave ka edhe për tarifat e kalatës apo vendakostimit për mjete lundrimi, siç janë skafet turistike. Udhëzimi i ri sjell me detajuar tarifat për skafet turistike, ndryshe nga sa përcaktohen aktualisht, duke i ndarë ato në periudhë të pikun të turizmit dhe jashtë periudhës së pikut ku përcaktohen tarifa gati 50% më të ulëta se ato të periudhës qershor-shtator.

Sakaq në raportin vjetor 2020 Autoriteti Portual Durrës argumentoi se do të ketë një reformë të tarifave portuale për periudhën 2021-2023 që ka si qëllim indeksimin e tyre me inflacionin dhe jo rritjen. APD nënvizon se perceptimi i tarifave të larta krijohet në fakt nga kostot fikse të gjeneruara nga koncesionet e disa shërbimeve detare (rimorkiatorët) dhe doganore (skaneri).

“Në 20 vitet e fundit APD nuk ka indeksuar asnjëherë tarifat përkundrejt inflacionit, ndërkohë që kostot në tërësi të APD janë rritur në 20 vitet e fundit. Gjithashtu politikat tarifore të Portit kanë qenë shpesh herë jo-fleksible, duke cenuar konkurrueshmërinë e operacioneve të përpunimit në Terminalet e menaxhuara nga APD. Shpesh herë tarifat e reja të miratuara ndër vite nuk janë trupëzuar kurrë në një udhëzim të mirëfilltë të MIE dhe MFE.

Sipas analizës rajonale të tarifave portuale që kemi realizuar, shihet qartë se, pavarësisht perceptimit të përgjithshëm, tarifat portuale të APD janë tepër të ulëta (shpesh herë 35 -40% më ulët se portet e tjera të rajonit në Kroaci, Mal të Zi apo Greqi). Perceptimi i tarifave të larta krijohet në fakt nga kostot fikse të gjeneruara nga koncesionet e disa shërbimeve detare (rimorkiatorët) dhe doganore (skaneri).

Në këto kushte, Drejtoria e Përgjithshme Ekzekutive ka përgatitur për miratim nga Këshilli Drejtues, një reformë të tarifave portuale për periudhën 3 vjeçare 2021-2023. Duke qenë plotësisht të vetëdijshëm se situate e pandemisë ka ndikuar negativisht në të ardhurat e operatorëve portualë, nuk rekomandojmë rritje të tarifave të përpunimit por vetëm një indeksim të tarifave në inflacion (në mesataren e ponderuar të inflacionit tre vjeçar), dhe tarifa të reja për operacionet dytësorë (kontejnerët bosh) dhe zonat jashtë terminaleve” citohet në raportin vjetor të APD për vitin 2020.

Sa ndryshojnë disa nga tarifat kryesore të shërbimeve në portin e Durrësit

1.Tarifat e Portit dhe Kanalit për Anije për prekje

a.Për Tragete deri në 13,000 Gt (T 1) 0.1524 €/GT

Për Tragete mbi 13,000 Gt për çdo Gt mbi 13,000 Gt (T 2)               0.0102€/GT

b.Tarifë për çdo prekje trageti, mbi 20 prekje në muaj, për çdo kompani, për 1(një) linjë operimi * 20% zbritje; Përjashtohen nga aplikimi i kësaj tarife (b) Periudha e pikut ,15 Korrik deri në 15 Shtator dhe 15 Dhjetor deri më 15 Janar. Për efekt të aplikimit të pikës “b”,’’muaj” do të konsiderohet periudha nga data 15 e muajit deri 15 të muajit pasardhës.

c.Për anije të tjera përfshirë dhe Anije Ro/Ro* 0.234 €/GT

1.Tarifat e Portit dhe Kanalit për Anije për prekje

a.Për Tragete deri në 13,000 Gt (T 1) 0.16 €/GT

Për Tragete mbi 13,000 Gt për çdo Gt mbi 13,000 Gt (T 2)               0.01 €/GT

b.Tarifë për çdo prekje trageti, mbi 20 prekje në muaj, për çdo kompani, për 1(një) linjë operimi * 20% zbritje; Përjashtohen nga aplikimi i kësaj tarife (b) Periudha e pikut ,15 Korrik deri në 15 Shtator dhe 15 Dhjetor deri më 15 Janar.

Për efekt të aplikimit të pikës “b”,’’muaj” do të konsiderohet periudha nga data 15 e muajit deri 15 të muajit pasardhës.

c.Për anije të tjera përfshirë dhe Anije Ro/Ro* 0.24 €/GT

Tarifat e kalatës/vendakostimit

1 Tarifat e kalatës/vendakostimit për anijet, janë të Njësia Bazë Tarif llogaritura bazuar në përmasat e anijes (gjatësia (€) ose gjerësia e përgjithshme sipas akostimit) si dhe kohës së qëndrimit:

a.Anije Konteinerë 4.481€/metër linear të Anijes për ditë ose pjesë të saj

b.Çisterna (kimikate/ lëngje rinfuze) 3.912€/metër linear të anijes për ditë pjesë të saj

c.Tragete, Kroçera, Anije Ro/Ro dhe pasagjerësh 3.556 €/metër linear të gjatësisë së anijes për ditë ose pjesë të saj

d.Anije transporti mallrash rifuxho 3.861 €/metër linear të gjatësisë së anijes për ditë ose pjesë të sa

e.Anije transporti mallrash gjenerale 3.861€/metër linear të gjatësisë së anijes për ditë ose pjesë të saj

Tarifat e kalatës/vendakostimit

1 Tarifat e kalatës/vendakostimit për anijet, janë të Njësia Bazë Tarif llogaritura bazuar në përmasat e anijes (gjatësia (€) ose gjerësia e përgjithshme sipas akostimit) si dhe kohës së qëndrimit:

a.Anije Konteinerë 4.60€/meter linear të Anijes për ditë ose pjesë të saj

b.Çisterna (kimikate/ lëngje rinfuze) 4.01€/metër linear të anijes për ditë pjesë të saj

c.Tragete, Kroçera, Anije Ro/Ro dhe pasagjerësh 3.65 €/metër linear të gjatësisë së anijes për ditë ose pjesë të saj

d.Anije transporti mallrash rifuxho 3.96€/metër linear të gjatësisë së anijes për ditë ose pjesë të saj

e.Anije transporti mallrash gjenerale 3.96€/metër linear të gjatësisë së anijes për ditë ose pjesë të saj

Tarifat për anijet me flamur shqiptar të cilat kanë mbaruar proceset e ngarkim shkarkimit të mallrave.

Për anije që qëndrojnë në port jo për veprime tregtare                1.2903€/metër linear në ditë ose pjesë të sajë

Tarifat për anijet me flamur shqiptar të cilat kanë mbaruar proceset e ngarkim shkarkimit të mallrave.

-Për anije që qëndrojnë në port jo për veprime tregtare               1.31 €/metër linear në ditë ose pjesë të sajë

-Për anije që qëndrojnë në port në kohë të keqe             0.0 €/metër linear në ditë ose pjesë të sajë

-Për anije që qëndrojnë në port pas kohës së keqe (njoftimi i dispencerisë 4 orë) 1.32 €/metër linear në ditë ose pjesë të sajë

-Për anije që qëndrojnë në port pas kohës së keqe (4 orë pas njoftimit të dispencerisë) 3.96 €/metër linear në ditë ose pjesë të sajë

Tarifat e kalatës / vendakostimit për mjete lundrimi dhe mjete lundrimi shërbimi që qëndrojnë në portin e Durrësit.

Këto tarifa llogariten bazuar në kategorinë e madhësisë së mjetit të lundrimit në GT dhe/ose gjatësisë së përgjithshme të saj dhe kohën e qëndrimit.

Tarifat e kalatës / vendakostimit për mjete lundrimi dhe mjete lundrimi shërbimi që qëndrojnë në portin e Durrësit.

Këto tarifa llogariten bazuar në kategorinë e madhësisë së mjetit të lundrimit në GT dhe/ose gjatësisë së përgjithshme të saj dhe kohën e qëndrimit.

Tarifat e kalatës / vendakostimit për skafe turistike (Periudha 1 Qershor deri 30 Shtator )

Periudha 1 Tetor- 31 Maj (jashtë pikut)                

Tarifat për përpunimin e Mallrave të Rënda Rifuxho

Tarifat për përpunimin e Mallrave të Rënda Rifuxho

Tarifat për përpunimin e mallrave të lehta rifuxho

1.Squfur                                                                                               647.192 Lek/ton

Tarifat për përpunimin e mallrave të lehta rifuxho

1.Squfur                                                                                               664.02 Lek/ton

Tarifat për përpunimin e mallrave të Lëngshme

Tarifat për përpunimin e mallrave të Lëngshme

Tarifave për përpunimin e Mallrave Gjenerale

1.(Normal) Mallra gjenerale si Fuci, ballo, binare, rrumbuj, koli celiku, hekur, llamarinë, tuba, pllaka zdrukthi, pako, arka të ndryshme, etj deri dhe përfshirë 1500 kg / njësi.                               564.896 Lek/ton

Tarifave për përpunimin e Mallrave Gjenerale

1.(Normal) Mallra gjenerale si Fuci, ballo, binare, rrumbuj, koli celiku, hekur, llamarinë, tuba, pllaka zdrukthi, pako, arka të ndryshme, etj deri dhe përfshirë 1500 kg / njësi.                               579.58 Lek/ton

Tarifat e imbarkimit/disimbarkimit të pasagjerëve me tragete

1 Tarifë fikse për çdo mbërritje të tragetit 11.58(€)

Tarifat e imbarkimit/disimbarkimit të pasagjerëve me tragete

1 Tarifë fikse për çdo mbërritje të tragetit 11.88(€)

Tarifat e përpunimit të automjeteve dhe makinave (Mallra Ro/Ro)

3) Automjete mbi 7,5 ton 10.16 (€)/Automjet

Dhënia me qera e Lefterakut të portit në terminalin b/1 e trageteve për përpunimin e mallrave në bord të anijes. 24.384 (€) Njësi/orë

Shënim: Si pasojë e pandemisë globale COVID-19, indeksimi i inflacionit nuk do të aplikohet mbi tarifat që aplikohen në terminalin e trageteve deri në shpalljen nga Organizata Botërore e Shëndetit apo nga Qeveria Shqiptare të përfundimit të kesaj pandemie. Indeksimi i inflacionit do të aplikohet në mënyrë automatike mbi të gjitha tarifat që aplikohen në këtë terminal pas këtij njoftimi.

Tarifat e përpunimit të automjeteve dhe makinave (Mallra Ro/Ro)

1 Ngarkimi automjeteve a.Automjet deri në dhe përfshirë 3,5 ton 6.25 (€)/Automjet b. Automjete mbi 3,5 deri në dhe përfshirë 7,5 ton 10.42 (€)/Automjet c. Automjete mbi 7,5 ton 13.55 (€)/Automjet

3) Automjete mbi 7,5 ton 10.42 (€)/Automjet

Dhënia me qera e Lefterakut të portit në terminalin b/1 e trageteve për përpunimin e mallrave në bord të anijes. 25.02 (€) Njësi/orë

Marrë nga Monitor.al

Previous articleMou apo Zidane? Në Francë të bindur, zbulojnë favoritin për stolin e PSG
Next articleMeta nga Malësia e Madhe: Më 14 maj nuk votohet vetëm për bashkitë, por mbi të gjitha për atdheun dhe lirinë