Home Ekonomia Regjistrimi dhe qiradhënia e pasurisë shtetërore, bashkitë neglizhojnë detyrimet

Regjistrimi dhe qiradhënia e pasurisë shtetërore, bashkitë neglizhojnë detyrimet

Dy bashki të audituara së fundmi nga Kontrolli i Lartë i Shtetit janë gjetur me problematika sa i takon qiradhënies së pasurisë së tyre tek të tretë duke krijuar detyrime të prapambetura ndërkohë që është konstatuar mos regjistrim i aseteve.

Konkretisht auditimi është ndalur në Bashkinë Fierd he në atë të Kuçovës ku për secilën prej tyre gjetjet janë të ndryshme. Konkretisht për Bashkinë e Fierit KLSH konstaton se nuk është bërë regjistrim i pronave sipas Vendimit që përcakton inventarizimin.

Nga auditimi i kryer në Bashkinë Fier, rezulton se nuk është kryer regjistrimi i pronave sipas VKM-së, nr.500 datë 14.8.2001 “Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në Njësitë e Qeverisjes Vendore”, të pikave 9,10,11dhe 22, sipas Ligjit nr 8744 datë 22.2.2001, “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, si dhe Vkm 433/2006, por është regjistruar dhe pajisura me certifikatë pronësie, një numër i vogël i pronave.

Rezulton se për pasurit e regjistruar pranë ASHK-së, nga ana e drejtorisë së financës nuk janë hartuar regjistrat kontabël, për asetet që ka në administrim Bashkia Fier” thuhet në auditim.

Për këtë KLSH ka kërkuar që nga bashkia të merren masa për marrjen e informacionit të saktë ,për regjistrimin e pronave si dhe për të hapur regjistra kontabël për çdo aset që bashkia ka të inventarizuara. Të ardhurat e munguara nga qiradhënia e tokës nga kjo bashki mbetet në një vlerë të ulët.

Ndërkohë Bashkia e Kuçovës duket se e ka më të theksuar problematikën e qiradhënies së tokës pasi detyrimet e prapambetura janë rritur.

“Nga auditimi i kontratave të qiradhënies së pasurive të paluajtshme të Bashkisë Kuçovë me palët e treta, konkretisht të respektimit të detyrimeve ligjore për përllogaritjen dhe pagesën e qirasë (për vitin 2022), përllogaritjen e kamat-vonesave, si dhe marrjen e masave për arkëtimin e këtyre detyrimeve, u konstatua se në vitin 2022, janë krijuar 84 subjekte debitorë për vlerën 965,162 lekë, si dhe progresivisht në fund të vitit 2022 janë 116 subjekte për vlerën 21,717,246 lekë, të cilat përbëjnë të ardhura të pa arkëtuara për buxhetin e Bashkisë Kuçovë” thuhet në auditim.

I njëjti nënvizon se kontratat nuk janë të rishikuara sipas formatit që përcakton kuadri i ri ligjor. Nga bashkia është kërkuar që të merren masa për arkëtimin e detyrimit të prapambetur si dhe ndryshimin e përmbajtjes së kontratës duke përfshirë edhe kamatvonesat./MONITOR

Previous articleArrestimet e SPAK për koncesionin e sterilizimit, Rama: PS-ja ishte ajo që filloi Reformën në Drejtësi
Next articleMeloni lë Shqipërinë, Corriere della Sera: Mister një takim i mundshëm me Tony Blair!